سنگ بخار انــــبه ، 20 گــرمی، نیکوتین دار

۱۵,۰۰۰ تومان

سنگ بخار هندوانه نعنا، 20 گرمی نیکوتین دار

۱۵,۰۰۰ تومان

سنگ بخارآدامس بادکنکی 20 گرم نیکوتین دار

۱۵,۰۰۰ تومان

سنگ بخار دوسیب نیوتون 20 گرم نیکوتین دار

۱۵,۰۰۰ تومان

سنگ بخار بــلوبــری ، 20 گرمی، نیکوتین دار

۱۵,۰۰۰ تومان

سنگ بخار پرتقال خامه، 20 گـرم نیکوتین دار

۱۵,۰۰۰ تومان

سنگ بخار سیب یخ ، 20 گـرمی، نیکوتین دار

۱۵,۰۰۰ تومان

سنگ بخار آدامس دارچین 20گرم نیکوتین دار

۱۵,۰۰۰ تومان

سنگ بخار لیمـو نعنا ، 20 گرمی، نیکوتین دار

۱۵,۰۰۰ تومان